Klienci indywidualni » EURO-FATCA

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZACE EURO-FATCA:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując zmian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na załym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymógł zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym równiez Bank Spółdzielczy w Mielcu.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniajacym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerząjąc tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku.

Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014r. link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:359:FULL&from=PL

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany informacji jest - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Mielcu zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Mielcu bedzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Mielcu przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymienić te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiazek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.

 

 

KONIECZNE DZIAŁANIA:

Aby potwierdzić swój statut w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci moga zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze  te znajdują się w załącznikachi, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formlarzy dotyczy, tj.:

    1. Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych - formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statutu w świetle przepisów Euro-Fatca.
    2. Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych/Podmiotów - formularz ten przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, w celu określenia ich statutu w świetle przepisów Euro-Fatca.
    3. Oświadczenie o rezydencji podatkowej dla Beneficjentów Rzeczywistych.

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania, należy kliknąć link http://www.crs.hsbc.com/pl-pl/cmb/poland/glossary wykaz teminów i zapoznać się z ich definicjami.

W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż  Bank Spółdzielczy w Mielcu nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

 

W załącznikach znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz słowniczek uywanych pojęć.

Aktualności

Wakacje kredytowe 2024 dla Klientów Indywidualnych

Co to są wakacje kredytowe? Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r..... więcej ›

Mapka dojazdu

więcej ›